Nieuws

 • PRINCIPEAKKOORD CAO FEDEX 2019-2022

  07/07/2020
  TNT / FedEx

  Beste leden,

  Principeakkoord en communicatie
  Na ruim 1,5 jaar intensief overleg gevoerd te hebben met jullie werkgever hebben vakbonden op donderdag 18 juni jl. een principeakkoord op hoofdlijnen bereikt met jullie werkgever, met nog twee punten waar op korte termijn duidelijkheid over moest komen. Jullie hebben eerder ons bericht gekregen waarin wij melding maakten van het voortijdig communiceren over de inhoud van het principeakkoord van jullie werkgever. Daarna heeft werkgever de vakbonden onmiddellijk benaderd en uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. In dit gesprek is de lucht geklaard en zijn partijen verder gegaan met het afronden van het totale principeakkoord.

  → Download hier het hele principeakkoord

  Nieuwsbrief
  In deze nieuwsbrief kunnen wij niet het hele principeakkoord opnemen (dit bestaat uit 9 pagina’s). De hoofdpunten zullen we benoemen en een uitgebreidere tekst zullen we als een apart document bijvoegen.

  Achterbanraadpleging
  Tevens maken wij hier alvast melding van de achterbanraadpleging die op zeer korte termijn zal plaatsvinden. De datums en locaties worden zo snel mogelijk met jullie gedeeld. Anders dan anders, zullen we in verband met de coronamaatregelen nu vragen om aan te geven of je aanwezig bent. Deze aanmelding is noodzakelijk om te voorkomen dat  mensen de zaal niet meer in mogen.

  Hoofdpunten
  Uitgangspunt van partijen is dat voor een individuele werknemer het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket minimaal gelijkwaardig is aan, dan wel beter is dan het arbeidsvoorwaardenpakket van vóór de harmonisatie. Als de leden instemmen en de nieuwe cao van kracht wordt, zal werkgever aan elke medewerker een arbeidsvoorwaardenvergelijking verstrekken op individueel niveau.

  Looptijd
  De cao is afgesloten voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2022.

  Loon
  Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 3% op 1 januari 2020;  3% op 1 oktober 2020; 3% op 1 oktober 2021.

  Salaris en inschaling
  Met inachtneming van bovengenoemd uitgangspunt worden werknemers ingeschaald in het nieuwe salarisgebouw op basis van de eerder toegekende jobtitels en levels. Maatmensberekeningen lieten geen achteruitgang zien en in de meeste gevallen een hoger perspectief (d.w.z. meer doorgroei in de salarisschaal).

  Persoonlijke toelagen
  Voor de integration allowances verandert er niets. Deze worden, net als de VPL en pensioen allowance, ook in de nieuwe situatie als aparte toelage doorbetaald. De allowances gekoppeld aan de “oude” beoordelings- en beloningssystemen zullen bij het salaris worden opgeteld.

  Jubileumregeling
  Bij 25 jaar dienstverband, 1 maandsalaris (bruto=netto); bij 40 jaar dienstverband, 1,5 maandsalaris (bruto=netto); bij 50 jaar dienstverband, 1,5 maandsalaris (bruto).

  Eindejaarsuitkering
  Met ingang van november 2021 zal er jaarlijks een eindejaarsuitkering aan alle werknemers worden uitgekeerd van € 1074 bruto. Hiervoor zijn een aantal bronnen gebruikt: bijdrage levensloop, winstuitkering, koffiegeld, december-/feestdagenuitkering, TVM-module, 1% eindejaarsuitkering (FedEx-ers salarisgroep 8 en hoger).

  In 2020 worden deze bronnen voor het laatst nog gewoon doorbetaald. De winstuitkering zal in september 2020 worden uitgekeerd.

  Reiskostenregeling woon-/werkverkeer
  Vast bedrag per maand op basis van 214 dagen (fiscaal maximum) bij fulltime dienstverbanden en in andre gevallen naar rato. € 0,19 per km, max. reisafstand 40 km. enkele reis.

  Leeftijd ontziemaatregelen
  De leeftijd voor de ontziemaatregelen gaat van 55 naar 56 jaar. Werknemers die 55 zijn en al gebruik maken van de maatregelen, behouden de toepassing ervan.

  Arbeidsduur per week wordt 39,25 uur
  Dit betekent voor het personeel van FedEx Express dat fulltimers van 40 uur naar 39,25 uur per week gaan met behoud van salaris. Dit heeft een positief effect op het uurloon. Hieraan gekoppeld zijn de ADV-dagen. Deze worden aangepast aan de TNT-regeling. Dit betekent voor een fulltimer 5 dagen. Tevens is hierbij afgesproken dat de vrije dagen in verband met verjaardag en Goede Vrijdag komen te vervallen.

  Aanvulling loon bij ziekte
  Zowel tijdens het eerste als het tweede ziektejaar zal het loon aangevuld worden tot 100%. Tevens vervalt de wachtdag bij ziekte.

  Vakbondscontributie fiscaal verrekenen
  Vanaf 2021 kunnen de vakbondsleden hun vakbondscontributie fiscaal laten verrekenen via de werkkostenregeling. Hiervoor is een jaaroverzicht contributie nodig dat aangevraagd moet worden bij de betreffende vakbond.

  Ten slotte hebben partijen afgesproken dat als er door het afsluiten van de nieuwe cao een arbeidsvoorwaarde uit het verleden verdwijnt en dit voor een individuele werknemer een negatief gevolg heeft dat door partijen niet is voorzien, dan zullen partijen overleggen hoe om te gaan met (de consequenties van) het wegvallen van deze arbeidsvoorwaarde.

  Pensioen
  Dit betreft de TNT-medewerkers die aangesloten zijn bij Pensioenfonds TNT. Op dit onderwerp zijn vakbonden en werkgever het uiteindelijk eens geworden. Echter, dit was het meest complexe onderdeel van alle arbeidsvoorwaarden die besproken moesten worden. Het toelichten van hoe de keuze tot de overstap van PF TNT naar BPF Vervoer tot stand is gekomen, is onmogelijk in deze nieuwsbrief te beschrijven. In de uitgebreidere tekst in een apart document is hier meer over te lezen en uiteraard zal dit aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten voor de achterban.

  De onderhandelingsdelegatie:

  BVPP: P. Siemelink, T. van Dun, P. Eggink
  FNV: R. Wackers, S. van Mourik, W. Riemslag, A. Capel, J. Nijs, P.P. Koenen
  CNV: A. Polat, J. de Vries

  → Download hier het hele principeakkoord